Bình Phước đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tăng cường thanh tra hoạt động đấu thầu

(Xây dựng) – UBND tỉnh Bình Phước vừa ban hành Công văn số 430/UBND-TH ngày 31/1/2024 yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư, bên mời thầu thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2023.

Bình Phước đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tăng cường thanh tra hoạt động đấu thầu
Tỉnh Bình Phước yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tăng cường công tác thanh tra, giám sát trong đấu thầu.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư, bên mời thầu phải thực hiện đạt tỷ lệ 100% tất cả gói thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng năm 2024, tập trung triển khai thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định pháp luật, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, phấn đấu tỷ lệ giải ngân trên 95% kế hoạch giao.

Các chủ đầu tư, bên mời thầu và các tổ chức, đơn vị có liên quan cử cán bộ, nhân viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về đấu thầu, đặc biệt đấu thầu qua mạng, đấu thầu nâng cao.

Cơ quan, đơn vị thẩm định từ chối tiếp nhận hồ sơ và thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu đủ điều kiện áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng mà chủ đầu tư, bên mời thầu không đề xuất lựa chọn nhà thầu qua mạng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi về hoạt động lựa chọn nhà thầu đối với các chủ đầu tư, bên mời thầu, đặc biệt là những gói thầu có nhiều kiến nghị, phản ánh tiêu cực, vi phạm… Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì kịp thời có biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng đến các đơn vị, chủ đầu tư, bên mời thầu và các bên liên quan triển khai, thực hiện, tuân thủ các quy định của Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023, tiêu chí áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng giai đoạn 2021-2025 và hàng năm theo kế hoạch, lộ trình đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt các quy định, trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước và các tổ chức trong việc triển khai quy trình đầu tư liên quan đến ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị phụ trách quản lý đã được UBND tỉnh ban hành.

Minh Quân

Link bài gốc Tại đây!

Đánh giá